0
  Login

โปรแกรมบัญชีควิกบุค

QuickBooks เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่พัฒนาและทำการตลาดโดย Intuit ผลิตภัณฑ์ QuickBooks มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลักและนำเสนอแอพพลิเคชั่นการบัญชีในสถานที่รวมถึงเวอร์ชันบนคลาวด์ที่รับชำระทางธุรกิจจัดการและชำระค่าใช้จ่าย

 

QuickBooks ควิกบุค คือ

QuickBooks Pro/Premier/Enterprise ควิกบุค ระบบบัญชีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

QuickBooks Pro/Premier/Enterprise ควิกบุค เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาโดย Intuit Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับท้องถิ่นไปยังหลายๆประเทศชั้นนำทั่วโลก เช่น อังกฤษ แคนาดาและออสเตรเลีย เป็นต้น

 
QuickBooks ควิกบุค เป็นโปรแกรมบัญชีที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก Intuit เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ นำเข้าส่งออก โรงงานผลิตสินค้า โรงเรียน องค์กรการกุศล เป็นต้น โดยระบบทำงานภายใต้ Windows มีทั้ง Single-User และ Multi-Users สามารถใช้บันทึกข้อมูลและออกรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้งาน QuickBooks จะใช้ ผ่านHome Navigator หรือ ใช้จาก Menu Bar หรือ จะใช้ Icon Bar เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ ยังมี online help และ Live Community (ปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์) ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา มีการแสดงผลแบบกราฟฟิคที่สวยงามสามารถเรียนรู้ และใช้งานได้ง่ายมากสำหรับผู้เริ่มต้น และง่ายสำหรับผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชี

QuickBooks ควิกบุค เป็นระบบบัญชีที่ช่วยในการจัดการข้อมูลของธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมระบบบัญชี แยกประเภท (GL) การปรับปรุงรายการทางบัญชี, ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) , ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) , ระบบสินค้าคงคลัง (Stock )สูตรการผลิต หลายหน่วยนับของสินค้า , ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) , ระบบเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิต, ระบบการสั่งซื้อ,ระบบการจองสินค้าจากลูกค้า การทำงานเป็นแบบ online interactive ทุกส่วน โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันหมด มีการผ่านรายการ  (Post) ไปยังบัญชีแยกประเภท (GL) และระบบสินค้าคงคลัง โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องบันทึกรายการหลายครั้งลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศกรมสรรพากรฉบับที่63 เมื่อมีการแก้ไขรายการจะทำการผ่านบัญชีใหม่ให้ทันที มีการบันทึกวันและเวลาไว้ที่ข้อมูลแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าบันทึกหรือแก้ไขเมื่อไร การแก้ไขและบันทึกข้อมูลย้อนหลังทำได้ไม่จำกัด และขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง Password เพื่อป้องกันการบันทึกรายการย้อนหลังได้กรณีที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว มีรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกดูงบการเงินได้ทันที โดยไม่ต้องปิดงวดบัญชี

QuickBooks ควิกบุค รองรับหลายสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณีเป็นธุรกิจนำเข้าและส่งออก, สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าได้หลายระดับ แบ่งตามกลุ่มสินค้า หรือ ตามกลุ่มลูกค้า, การบันทึกรายการทางบัญชีเป็นแผนก สาขา รวมถึงตามโครงการต่างๆ โดยสามารถเรียกดูรายงานตามแผนก สาขาและโครงการได้, การกำหนดงบประมาณภาพรวมของธุรกิจ หรือจะแบ่งตาม แผนก สาขา โครงการก็ได้, การสั่งให้จำรายการที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกวัน สัปดาห์ หรือเดือน และเรียกใช้รายการดังกล่าวเพียงแค่คลิกโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกบัญชีใหม่

แบบฟอร์มเอกสาร
คุณสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารใหม่หรือแก้ไข ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบจองสินค้า ฯลฯ ให้เข้ากับแบบฟอร์มเอกสารเดิมที่มีอยู่ (Preprinted Form) หรือพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ลงบนกระดาษเปล่า หรือจะส่งผ่านทาง E-MAIL โดยจัดรูปแบบให้ตรงตามความต้องการ เช่น ขยายขนาด เพิ่มลบหัวข้อที่แสดงผล ปรับขนาด รูปแบบตัวอักษร สีและยังสามารถที่จะพิมพ์โลโก้ของธุรกิจหรือรูปภาพลงบนแบบฟอร์มได้ และสามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆได้ไม่จำกัดจำนวน

ระบบการรักษาความปลอดภัย
กำหนดขอบเขตและรหัสความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานแต่ละท่าน มีการป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสก่อนใช้งาน แบ่งเป็นระดับ ซึ่งในแต่ละระดับสามารถกำหนดความสามารถในการใช้งานแตกต่างกันได้ สามารถบันทึกรายการได้หรือไม่ สามารถดูรายงานได้หรือไม่ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้หรือไม่ รวมถึงป้องกันการแก้ไขและลบรายการ

Company Snapshot แสดงสุขภาพของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว
กราฟแสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเป็นรายเดือน
กราฟแสดงรายได้เปรียบเทียบเป็นรายปี
กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเป็นรายปี
สรุปยอดลูกหนี้คงค้าง

รายงานและกราฟ
QuickBooks ควิกบุค จัดสรรรายงานและกราฟให้เลือกใช้สำหรับธุรกิจได้มากกว่า 100 รายงาน และสามารถดูรายละเอียดของรายการที่อยู่ภายใต้รายงานและกราฟนั้นได้ โดยใช้การ zoom เข้าไปได้ถึงต้นตอเอกสารรายการที่บันทึกบัญชี ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขของรายงานได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นช่วงเลขที่บัญชี, ช่วงวันที่, เปลี่ยนแปลงขนาดและรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม หรือ อื่นๆ สามารถออกรายงานได้ทั้งบนจอภาพทางเครื่องพิมพ์ หรือเป็นไฟล์ Microsoft Excel หรือ pdf ได้

 

Show More
Project Details
Name โปรแกรมบัญชีควิกบุค Date 04 Fri 2019 Categories quickbooksโปรแกรมบัญชี Author admin
Visit Site